ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 1. A Sorompó Vendégház, 8174 Balatonkenese, Kikötő u 1. mint adat kezelő tiszteletben tartja az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személyek magánszféráját, akik személyes adatait kezeli és elkötelezett a személyes adatok védelmében.  Tekintettel a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) való megfeleltetés céljából alkotja meg a jelen adatvédelmi szabályzatot.

 1.1 .A Sorompó Vendégház a jelen tájékoztatót annak érdekében adja ki, hogy a szolgáltatásával összefüggő személyes adatkezelésével érintett természetes személyek megértsék, hogy hogyan kezeli a személyes adatokat. Az adatkezelésről a tájékoztatás, és ezen alkalmazás célja a személyes adatok pontos és biztonságos kezelése.

 

 1. A Sorompó Vendégház szolgáltatásait igénybe vevő személyek adatkezelése

2.1. A személyes adatok kezelésének célja:

 • Az adatkezelő a szolgáltatására vonatkozó ajánlatadás és foglalás során kezel személyes adatokat.
 • Adatkezelő a szolgáltatása igénybevételére vonatkozó dokumentált szálláskiadás érdekében
 • A parkolóban működő kamerás megfigyelés célja kizárólagosan a szolgáltatást igénybe vevők vagyon védelme.  A szolgáltatást igénybe vevők erről tájékoztatást kapnak. Az eszközök működtetése, ellenőrzése nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével./GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott adatkezelői jogos érdek/

2.2. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 • Adatkezelő nem közöl személyes adatot a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti címzettel

2.3. Az adatkezelő a személyes adatok tárolásának időtartalma, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

 • Az adatkezelői szolgáltatás igénybevételével összefüggő, alábbiakban részletezett, személyes adatait a szolgáltatás igénybevételét követően, legfeljebb a vonatkozó igények elévülési idejének elteltéig, azaz 5 évig tárolja.
 • A kamerás megfigyelőrendszer által rögzített felvételek tárolásának időtartama legfeljebb 3 munkanap.
 • Kivéve, ha az érintett korábbi időpontban gyakorolja a személyes adataira vonatkozó törlési, korlátozási és adathordozhatósági jogát.

2.3.1. A Sorompó vendégház által kezelt személyes adatok

2.3.1.1. A szolgáltatást igénybe vevők részére ajánlat adás során:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Gyermekek életkora
 • Tartózkodási idő, érkezés, távozás

2.3.1.2. A szolgáltatást igénybe vevők részére foglalás során:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Gyermekek életkora
 • Tartózkodási idő, érkezés, távozás

2.3.1.3. A szolgáltatást igénybe vevők részére bejelentkezés során:

 • Név,
 • Születési dátum, születési hely
 • Lakcím
 • Személyazonosító igazolvány száma
 • Tartózkodási idő, érkezés, távozás

 

 1. Adatkezelés speciális esete, a cookiek használata:

Weboldal: www.sorompovendeghaz.hu

Email cím: sorompovendegaz@gmail.com

 

3.1. Az Adatkezelő információt gyűjthet a webhelyének a látogatók által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet a látogató böngészőprogramja tárol. Amikor a látogató visszatér az Adatkezelő webhelyére, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az Adatkezelőnek a látogató legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, ám ez a program beállításainak megváltoztatásával rendszerint kiküszöbölhető. Ha a látogató úgy dönt, hogy nem fogadja a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.

3.2. Az adatkezelő azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a webhely különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. Az adatkezelő. az oldalain egy munkamenet-azonosítót tartalmazó cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje az adott böngészőt, és ezen keresztül az adott eszközt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint a látogató elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érhető el, hogy a látogató gyorsan haladhasson oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférjen. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy a látogató nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.

3.3. A weboldalon session, azaz munkamenet cookie-t (kis adatcsomagot) használunk, amely az adott munkamenet lezárultáig érvényes, tehát a látogatás időtartamára jön létre, ezt követően automatikusan törlődik a felhasználó számítógépéről. Az ún. cookie a weboldal biztonságához, a felhasználóbarát megoldásokhoz szükséges, a magasabb felhasználói élmény érdekében.

3.4. A cookie alkalmazásával nem tárolódnak személyes adatok. A cookie-kat a látogató bármikor törölheti saját számítógépéről/böngészéshez használt eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa, amelyek nélkül a weboldal továbbra is működőképes, de a felhasználó tudomásul veszi annak tényét, hogy ezt követően annak böngészése nem feltétlenül lesz teljes értékű.

3.5 Cookie-k kezelése: Revoke cookies

 

 1. Az érintett jogai:

4.1. Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó minden jelentős információkhoz hozzáférést kapjon, nevezetesen:

4.1.1. az adatkezelés céljai;

4.1.2. az érintett személyes adatok kategóriái;

4.1.3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

4.1.4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

4.1.5. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

4.1.6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

4.1.7. az adatforrásokra vonatkozó információ;

4.1.8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,

4.1.9. valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

4.1.10. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

4.2. Az érintett helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.3. Az érintett törléshez való joga:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

4.3.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

4.3.2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

4.3.3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

4.3.4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

4.3.5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

4.3.6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.4. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Az érintett kérésére az adatkezelő. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

4.4.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

4.4.2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

4.4.3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4.4.4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

4.5.Az érintett adathordozáshoz való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.6. Az érintett tiltakozás joga:

4.6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

4.6.2. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Eljárási szabályok érintett megkeresés esetén:

5.1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a megkeresés (kérelem) beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

5.2. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

5.3. Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5.4. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 1. Kártérítés és sérelemdíj:

6.1. Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

6.2. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

6.3. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 1. Jogorvoslat:

7.1. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.2. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 1996. évi XX. törvény,

 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelő jogfelfogása és jogértelmezése szerint 2018. május 25. napjától a GDPR rendelet rendelkezései az elsődlegesen irányadóak, különös tekintettel amennyiben a jelen pontban hivatkozott jogszabályok adott esetben a GDPR iránymutatásaival ellentétest rendelkezést tartalmaznak. Amennyiben a hivatkozott jogszabályok esetlegesen a GDPR által nem szabályozott kérdéseket rendeznek, abban az esetben a hivatkozott jogszabályok az irányadóak. Abban az esetben is a hivatkozott jogszabályok az irányadóak, amennyiben a személyes adatok védelme érdekében szigorúbb szabályokat határoznak, mint adott esetben a GDPR.

NTAK regisztrációs szám: MA22037026

10% kedvezmény!

 

Legalább 3 éjszakás foglalás esetén 10% kedvezményt adunk a foglalás végösszegéből!

 

* A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha feliratkozik a levelező listánkra. Nem kell izgulnia, mert ritkán küldünk levelet és akkor is pénzt spórolhat vele általában :)

Köszönjük a bizalmat. Hamarosan találkozunk!